top of page

Support Group

Public·10 members

Ang Bagong Tipan PdfMula sa kina Adan at Eba, kay Abraham, at kay Moises, hanggang ngayon, nais ng Diyos na tugon sa kanyang kabutihan at kadakilaan ay ang pagsamba sa kanya lang, wala nang iba. Pero may problema, bagong henerasyon na ang pinamumunuan ni Josue, na karamihan ay di nakita ang makapangyarihang ginawa ni Yahweh sa Ehipto, na karamihan ay wala pa o bata pa nung nakipagkasundo ang mga tatay at lolo nila na si Yahweh lamang ang kanilang sasambahin at wala nang iba. Hindi lang iyon, naroon pa sila sa lupa na kung saan ang mga tao ay sumasamba kay Baal at sa iba pang mga diyus-diyosan.
Ang Bagong Tipan Pdf

350c69d7ab


bottom of page